ดัชนีการรับรู้การทุจริต Ep.1 : CPI คืออะไร


s (2)

ดัชนีการรับรู้การทุจริต คือ อะไร ???


ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) คือ ดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 


CPI231 (2).png


ดัชนี CPI จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ก่อตั้งในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อปี ค.ศ. 1993 มีสถานะเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างความตระหนักรู้ถึงผลเสียของการทุจริต


โดยดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการทุจริตจากฐานข้อมูลที่เป็นการจัดอันดับหรือดัชนีชี้วัด ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน 13 แหล่งข้อมูล 


สำหรับประเทศไทยใช้ข้อมูลจาก 9 แหล่งข้อมูล ในการจัดอันดับ


#cpi#corruptionperceptionindex#cpi2023#acm#VirtualMuseum#AntiCorruptionMuseum#ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#ACM


ออกแบบภาพ และเรียบเรียงเนื้อหาโดย
กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ  พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่มาข้อมูล
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2021110415414676/20230103145551?
https://www.transparency.org/en/cpi/2022
https://www.youtube.com/watch?v=9Qt1Nu-qBSc

Follow the news