ดัชนีการรับรู้การทุจริต Ep.3 : 9 แหล่งข้อมูลการจัดอันดับคะแนน CPI ของประเทศไทย


ปกcpi2 (2)

9 แหล่งข้อมูลการจัดอันดับคะแนน CPI ของประเทศไทย


แหล่งข้อมูลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ใช้ในการจัดอันดับคะแนน CPI ของประเทศไทย

มีจำนวน 9 แหล่งข้อมูลจาก 13 แหล่งข้อมูล

1 Bertelsmann Stiftung Transformation Index (BF(TI))

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์มิชอบและประสิทธิภาพของรัฐบาลในการควบคุมปัญหาการทุจริต

2 Economist Intelligence Unit Country Risk Service (EIU)

ประเมินโดยนักวิเคราะห์ความเสี่ยงจากทั่วโลก ในประเด็นการตรวจสอบการใช้งบประมาณ การใช้อำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รัฐและความเป็นอิสระขององค์กรตรวจสอบ

3 Global Insight Country Risk Ratings (GI)

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงด้านทางธุรกิจ การติดสินบนเจ้าหน้าที่ และการออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจบางธุรกิจ

4 IMD World Competitiveness Center World Competitiveness Yearbook Executive Opinion Survey (IMD)

ประเมินโดยนักธุรกิจทั่วโลก ในประเด็นการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศต่าง ๆ ยังคงมีอยู่หรือไม่


CPI233 (1).png


5 Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence (PERC)

ประเมินโดยนักธุรกิจต่างประเทศ โดยการให้คะแนนปัญหาการคอร์รัปชัน ในประเทศที่กำลังทำงานอยู่ในระดับใด

6 The PRS Group International Country Risk Guide (PRS)

ประเมินโดยนักวิเคราะห์ของ PRS ในประเด็นการใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อทุจริต และระบบอุปถัมป์ระหว่าง ภาคการเมืองและภาคธุรกิจ

7 World Economic Forum Executive Opinion Survey (WEF)

ประเมินโดยนักธุรกิจในประเทศในประเด็นการจ่ายสินบนในการดำเนินธุรกิจ มีมากน้อยเพียงใด

8 World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey (WJP)

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

9 Varieties of Democracy (V-Dem)

ประเมินโดยนักวิชาการ นักธุรกิจ นักวิเคราะห์ทั่วโลกในประเด็นการทุจริตของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ เกี่ยวกับสินบนและการขัดกัน แห่งผลประโยชน์


#cpi#corruptionperceptionindex#cpi2023#acm#VirtualMuseum#AntiCorruptionMuseum#ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#ACM


ออกแบบภาพ และเรียบเรียงเนื้อหาโดย
กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่มาข้อมูล
https://www.pacc.go.th/pacc_2015/cpi/assets/files/cpi_0501.pdf
https://www.transparency.org/en/cpi/2022
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464105/20230131152920?


ติดตามข่าวสาร