ดัชนีการรับรู้การทุจริต Ep.2 : คะแนน CPI


ปกcpi2

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต


องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้มีการจัดทำค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยมีการจัดอันดับคะแนนจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากฐานข้อมูลที่เป็นการจัดอันดับหรือดัชนีชี้วัด ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน 13 แหล่งข้อมูล ซึ่งแต่ละประเทศหรือดินแดนจะมีการจัดอันดับจากจำนวนแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันไป ตามบริบทของประเทศหรือดินแดนนั้น ๆ เช่น ประเทศไทยใช้แหล่งข้อมูลในการจัดอันดับค่าคะแนน 9 จาก 13 แหล่งข้อมูล


CPI232.png


ซึ่งจัดอันดับโดยการให้ค่าคะแนน โดยมีค่าคะแนน ตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 100 คะแนน


หากประเทศหรือดินแดนใดได้ค่าคะแนนน้อย แสดงให้เห็นว่าในประเทศหรือดินแดนนั้น ๆ มีการทุจริตสูง


แต่หากว่าประเทศหรือดินแดนใดได้ค่าคะแนนสูง แสดงให้เห็นว่าในประเทศหรือดินแดนนั้น ๆ มีการบริหารงานที่มีความโปร่งใสหรือมีการทุจริตน้อยนั่นเอง


#cpi#corruptionperceptionindex#cpi2023#acm#VirtualMuseum

#AntiCorruptionMuseum#ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#ACM


ออกแบบภาพ และเรียบเรียงเนื้อหาโดย
กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่มาข้อมูล
https://www.transparency.org/en/cpi/2022

ติดตามข่าวสาร