เส้นทางต้านโกง ตอนที่ 2 สมัยสุโขทัย 2 (กระดิ่งปากประตูเมือง)


สุโข2

เส้นทางต้านโกง ตอนที่ 2

สมัยสุโขทัย (กระดิ่งปากประตูเมือง)


นอกจากการระบุหลักฐานการต้านโกง

ไว้บนศิลาจารึก

พ่อขุนรามคําแหงมหาราช

เกี่ยวกับเรื่องการให้

ความเป็นธรรมกับราษฎรแล้ว

(เส้นทางต้านโกง ตอนที่ 1 สมัยสุโขทัย1)


ยังคงปรากฎหลักฐานสำคัญ

อีกส่วนหนึ่งไว้บนศิลาจารึก

พ่อขุนรามคําแหงมหาราช

อีกตอนหนึ่ง

ซึ่งมีความสำคัญ

เกี่ยวกับกระบวนการ

วิธีในการต้านโกง

หรือต่อต้านการทุจริต

อีกตอนหนึ่งระบุว่า


“ปากประตูมีกระดิ่ง

อันหนึ่งแขวนไว้หั้น

ไพร่ฟ้า หน้าปก

กลางบ้านกลางเมือง

มีถ้อย มีความ

เจ็บท้องข้องใจ

มันจักกล่าวเถิงเจ้าเถิงขุนบ่ไร่

ไปลั่นกระดิ่ง อันท่านแขวนไว้

พ่อขุนรามคําแหง

เจ้าเมืองได้ยิน

เรียกเมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อ"


เป็นการให้สิทธิแก่ราษฎรในการ

ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หรือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม

ต่อพ่อขุนรามคําแหงในเรื่องต่าง ๆ

รวมทั้งกรณีที่ราษฎร

ไม่ได้รับความเป็นธรรม

จากพวกลูกขุนหรือขุนนางข้าราชการด้วย
ออกแบบภาพและเรียบเรียงเนื้อหาโดย
นายกนต์ธร บัวงาม
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง