วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล : 9 ธันวาคม (International Anti-Corruption Day : 9 DECEMBER)


8DEC-banner-1

วันต่อต้านการทุจริตสากล หรือ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (The United Nation : UN) ที่มีมติเห็นชอบอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2546 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก จำนวน 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ UN จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”


ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption 2003, UNCAC) ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ดังนั้น สหประชาชาติ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) และต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554


สำหรับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ได้กำหนดประเด็นความร่วมมือที่สำคัญของรัฐภาคี 3 ประการ ดังนี้


1. ด้านมาตรการเชิงป้องกัน :ทุกประเทศต้องมุ่งป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก

2. ด้านการบัญญัติความผิดทางอาญา :ทุกประเทศต้องถือว่าการคอร์รัปชันทุกรูปแบบคืออาชญากรรม 

3. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ :ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือในการทำให้อนุสัญญามีผลในทางปฏิบัติได้จริง


วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี รัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และในปี พ.ศ. 2566 นี้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ ฮอลล์ 4 อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด


BREAK 

THE 

CORRUPTIONไม่ทำ 

ไม่ทน ไม่เฉย 

รวมไทยต้านโกง


เพื่อแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และแสดงพลังคนไทยต้านโกงร่วมกัน


และถ่ายทอดสดทาง

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

สถานีโทรทัศน์ DOPA Channel (กรมการปกครอง)

และทาง Facebook : สำนักงาน ป.ป.ช. รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบภาพ รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาโดย
กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ข้อมูลภาพและเนื้อหาจาก
https://www.unodc.org/
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2021110415414676/20221221140949?ติดตามข่าวสาร