ดัชนีการรับรู้การทุจริต Ep.7 : มองไทย ในอาเซียน (CPI 2023)


ปกcpi7

มองไทย ในอาเซียน


cpi7.png


ผลการจัดอันดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต พ.ศ. 2566 (Corruption Perceptions Index 2023 : CPI2023)โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)

เมื่อสรุปผลคะแนนการจัดอันดับในภูมิภาคอาเซียน 9 ประเทศ

1 สิงคโปร์ ได้คะแนน 83 คะแนน (ไม่เปลี่ยนแปลง) จัดอันดับจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่งข้อมูล

2 มาเลเซีย ได้คะแนน 50 คะแนน (เพิ่มขึ้น 3 คะแนน) จัดอันดับจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่งข้อมูล

3 เวียดนาม ได้คะแนน 41 คะแนน (ลดลง 1 คะแนน) จัดอันดับจากแหล่งข้อมูล 8 แหล่งข้อมูล

4 ไทย ได้คะแนน 35 คะแนน (ลดลง 1 คะแนน) จัดอันดับจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่งข้อมูล

5 อินโดนีเซีย ได้คะแนน 34 คะแนน (ไม่เปลี่ยนแปลง) จัดอันดับจากแหล่งข้อมูล 8 แหล่งข้อมูล

6 ฟิลิปปินส์ ได้คะแนน 34 คะแนน (เพิ่มขึ้น 1 คะแนน) จัดอันดับจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่งข้อมูล

7 ลาว ได้คะแนน 28 คะแนน (ลดลง 3 คะแนน) จัดอันดับจากแหล่งข้อมูล 4 แหล่งข้อมูล

8 กัมพูชา ได้คะแนน 22 คะแนน (ลดลง 2 คะแนน) จัดอันดับจากแหล่งข้อมูล 7 แหล่งข้อมูล

9 เมียนมา ได้คะแนน 20 คะแนน (ลดลง 3 คะแนน) จัดอันดับจากแหล่งข้อมูล 7 แหล่งข้อมูล


มีเพียง 2 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก (43 คะเนน) และค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (45 คะแนน) นั่นก็คือ สิงคโปร์ และมาเลเซีย

จะเห็นได้ว่าประเทศไทย ได้รับคะแนนในอันดับกลาง ๆ ของภูมิภาคอาเซียน

หากเราย้อนกลับไปดูผลคะแนนของไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 - 2023

ไทย เคยได้คะแนนสูงสุดที่ 38 คะแนน ในปี ค.ศ. 2014 และ 2015

และได้คะแนนต่ำที่สุด ที่ 38 คะแนน ในปี ค.ศ. 2013, 2016, 2021 และ 2023


#cpi#corruptionperceptionindex#cpi2023

#acm#ACM#VirtualMuseum#AntiCorruptionMuseum

#ต้านโกง#พิพิธภัณฑ์ต้านโกง#ต้านโกงเสมือนจริง


ออกแบบภาพ และเรียบเรียงเนื้อหาโดย
กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่มาข้อมูล
https://www.transparency.org/en/cpi/2023
Follow the news