ให้ข้าราชการรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง : พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2567


ปกขรก

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2567

"ให้ข้าราชการรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง"


เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2567 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า 


IMG_0415.png
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2567


"หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตน ให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ


อีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง" 


"จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์"


IMG_0420.jpeg

สำหรับประวัติความเป็นมา การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นปีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้หารือกันที่จะให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในที่สุดจึงได้ร่วมกันจัดงาน "สัปดาห์การบริหารงานบุคคล" ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน จากการจัดงานดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา และควรถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" เหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้ก็เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว การถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" ยังเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

IMG_0421.jpeg

โดยมีวัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

2 เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

3 เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการประชาชน

4 เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป

5 เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นวันที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป


สิ่งสำคัญที่เราต้องไม่ลืมสำหรับการเป็นข้าราชการ คือ ข้ารับใช้แผ่นดิน แผ่นดินในที่นี้หมายรวมถึงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน การเป็นข้าราชการต้องร่วมมือกันกับทุกฝ่ายเพื่อรักษาความดีงามของบ้านเมือง ให้บ้านเมืองมีความสงบสุข สามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต และร่วมมือในการต้านโกงต่อไป ให้เมืองไทยปราศจากการทุจริตโกงกิน และก้าวสู่ประเทศไทยไร้ทุจริต


#วันข้าราชการพลเรือน #1เมษาวันข้าราชการพลเรือน

#วันข้าราชการพลเรือน2567

#acm #ACM #VirtualMuseum #AntiCorruptionMuseum

#ต้านโกง #พิพิธภัณฑ์ต้านโกง #ต้านโกงเสมือนจริง


ออกแบบภาพปกและเรียบเรียงเนื้อหาโดย
กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ 
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่มาข้อมูลและภาพ
สำนักงาน ก.พ.
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (pptvhd36)

ติดตามข่าวสาร