ฮั้วประมูล : กลโกงที่ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินมากเกินความเป็นจริง


1

กลโกงฮั้วประมูล

การทำยังไงก็ได้ให้คู่แข่งยอมหลีกทางในการประมูลแข่งขัน การยื่นซองเสนอราคา รวมถึงขัดขวางการเสนอประโยชน์สูงสุด ให้แก่หน่วยงานของรัฐจนทำให้ประเทศชาติเสียหาย


"ฮั้วประมูล เกิดขึ้นกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น"


3.png

การฮั้วประมูลทำไปเพื่อ

  • กำหนดราคาเอาเปรียบหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูง
  • หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
  • เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญา
  • เพื่อผลประโยชน์ระหว่างกันของผู้เสนอราคา


2.png

รูปแบบของกลโกงฮั้วประมูล

การฮั้วประมูลจะเกิดขึ้นในกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นิยามได้ 3 คำสำคัญ

การกีดกัน

คือ การขัดขวาง ข่มขู่ หรือวิธีการอื่นที่จะทำให้คู่แข่งไม่เข้ามาแข่งขันราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การสมยอม

คือ การสมยอมกัน การตกลงกัน ในการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของผู้เสนอราคาทั้งหลาย

การเอื้อประโยชน์

คือ การกำหนดคุณสมบัติ หรือกำหนดรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งหรือหลายราย


"ฮั้วประมูล ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินมากเกินความเป็นจริง"


#acm #ACM #VirtualMuseum #AntiCorruptionMuseum #ต้านโกง #พิพิธภัณฑ์ต้านโกง #ต้านโกงเสมือนจริง #กลโกง #ฮั้ว #ฮั้วประมูล #กลโกงฮั้วประมูล


ออกแบบภาพและเรียบเรียงเนื้อหาโดย : กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่มาข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง-ตีแผ่กลโกง

ติดตามข่าวสาร