รู้หรือไม่ !! ประเทศไทยมีกฎหมายป้องกันฮั้วประมูล


กลโกงฮั้ว (6)

ที่มาของกฎหมายฮั้ว

เนื่องจากการจัดหาสินค้าและบริการไม่ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนั้นเป็นการดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณของแผ่นดิน ดังนั้น จึงต้องทำอย่างบริสทุธิ์ ยิติธรรม และมีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพื่อให้เกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ แต่ที่ผ่านมามีการกระทำในลักษณะการสมยอมในการเสนอราคาและมีพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้ มิได้มีการแข่งขันกันเสนอประโยชน์สูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริงและเกิดความเสียหาย ต่อประเทศชาติ จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายฮั้ว หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

กลโกงฮั้ว (4).png

แบบไหนถึงเรียกว่าฮั้ว

1 สมยอมราคา/จัดฮั้ว

ก. ข. ค. ง. เป็นผู้เสนอราคาก่อสร้างโรงพยาบาลรัฐ โดยมีราคากลางในการก่อสร้าง 100 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดตกลงกันว่าจะให้ ก. เป็นผู้ชนะในการเสนอราคาก่อสร้างโรงพยาบาลครั้งนี้

โดย ข. ค. ง. จะได้รับเงินรายละ 1 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการในการเสนอราคาครั้งนี้

เมื่อถึงวันเสนอราคา ข. เสนอราคา 120 ล้านบาท ค. เสนอราคา 130 ล้านบาท ง. เสนอราคา 140 ล้านบาท ส่วน ก. เสนอราคา 100 ล้านบาท

สรุปว่า ก. เป็นผู้ชนะราคาก่อสร้างโรงพยาบาลรัฐแห่งนี้ไปด้วยการสมยอมราคาและจัดฮั้วกันกับ ข. ค. ง. โดยให้ค่าตอบแทนรายละ 1 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนของการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ คือ 80 ล้านบาท แต่ ก. ชะนะราคาที่ 100 ล้านบาท กำไรของ ก. คือ 20 ล้านบาท หักรายจ่ายการสมยอมราคาและจัดฮั้วกับ ข. ค. ง. อีก 3 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิ 17 ล้านบาท

7.png


2 กีดกัน

หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งเปิดประกวดราคาก่อสร้างหอชมเมือง โดยมีราคากลาง 400 ล้านบาท โดยมีผู้เข้าร่วมในการเสนอราคาครั้งนี้ 3 ราย คือ จ. ฉ. ช. ต่างคนต่างมาจากต่างพื้นที่

เมื่อถึงวันดูสถานที่ก่อสร้างก่อนการเสนอราคา ช. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาในพื้นที่ ได้ข่มขู่ จ. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่างท้องที่ ให้ไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา และข่มขู่ให้ ฉ. เสนอราคาให้สูงกว่า 410 ล้านบาท ตามที่ ช. กำหนดให้ หากไม่ทำตามที่ ช. กำหนดจะทำร้ายร่างกาย และขัดขวางการเสนอราคาของ จ. และ ฉ. ทุกทาง

เมื่อถึงวันเสนอราคา ช. เสนอราคา 399 ล้านบาท ฉ. เสนอราคา 420 ล้านบาท และ จ. ไม่เข้าร่วมเสนอราคา สรุปว่า ช. ชนะราคาก่อสร้างหอชมเมือง จากการข่มขู่ จ. ให้ถอนตัวจากการเสนอราคาครั้งนี้ และข่มขู่ให้ ฉ. เสนอราคาตามที่ ช. กำหนด

8.png


3 เอื้อประโยชน์

ละเว้นไม่ดำเนินการให้มีการยกเลิกการเสนอราคาที่มีการฮั้ว

เทศบาลแห่งหนึ่ง ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสาไฟโซล่าเซล

ในวันดูสถานที่ก่อนเสนอราคา ป. ม. ท. ผู้เสนอราคาได้มีการตกลงกันว่าจะให้ ม. เป็นผู้ชนะราคา

ด. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ได้รู้เห็นเหตุการณ์การตกลงกันให้ ม. เป็นผู้ชนะราคาในการประกวดราคาติดตั้งเสาไฟ แต่กลับเมินเฉยไม่ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้

ทุจริตการออกแบบ กำหนดราคา กำหนดเงื่อนไข หรือกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน

ฮ. เป็นเจ้าหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง จะประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต ได้กำหนดให้ผู้ที่จะเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ไม่จำเป็น แต่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ท. เป็นผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาครั้งนี้ และกีดกัน ว. ไม่ให้มีคุณสมบัติเข้ามาเสนอราคา

ทำการใด ๆ ที่มุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ษ. เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแห่งหนึ่ง จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถดับเพลิง และได้เสนอจัดซื้อจัดจ้างแบบรัฐต่อรัฐกับบริษัท ฟ. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถดับเพลิงในต่างประเทศ โดยไม่สอบราคาในประเทศก่อน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ฟ. จำกัด เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่เพียงรายเดียว โดยกีดกันบริษัทในประเทศไม่ให้เข้าแข่งขันราคา ซึ่งมีราคารถดับเพลิงที่ต่ำกว่า

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกีดกัน สมยอม เอื้อประโยชน์ หรือจูงใจหรือทำให้จำยอมต้องยอมรับการเสนอราคาที่มีการฮั้วกัน

ในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ปลัดกระทรวงนั้นพบว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นคู่สัญญาของรัฐได้รับเลือก เพราะมีฮั้วราคากัน จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อที่จะสั่งยกเลิกการประกวดราคา นาย ศ รัฐมนตรีผู้ควบคุมกระทรวงที่ส่วนราชการดังกล่าวสังกัดอยู่ จึงเรียกปลัดกระทรวงดังกล่าวไปคุยเพื่อสั่งไม่ให้ยกเลิกการประกวดราคาที่มีการฮั้วราคากัน

9.png


ทำไมต้องมีกฎหมายฮั้ว

ป้องกันการเสนอราคาโดยมิได้มีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริง การเอาเปรียบหน่วยงานรัฐ (สมยอม จัดฮั้ว กีดกัน) และกำหนดลักษณะความผิดและกลไก ในการเอาผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ละเลยปล่อยให้มีการฮั้วกัน หรือมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งหรือหลายราย


"ฮั้วประมูล ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินมากเกินความเป็นจริง"


#acm #ACM #VirtualMuseum #AntiCorruptionMuseum #ต้านโกง #พิพิธภัณฑ์ต้านโกง #ต้านโกงเสมือนจริง #กลโกง #ฮั้ว #ฮั้วประมูล #กลโกงฮั้วประมูล #กฎหมายฮั้วประมูล #กฎหมายฮั้ว #กฎหมายป้องกันฮั้ว #กฎหมายป้องกันฮั้วประมูล


ออกแบบภาพและเรียบเรียงเนื้อหาโดย : กนต์ธร บัวงาม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง


ที่มาข้อมูล
พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง-ตีแผ่กลโกง
อย่างไรถึงจะเรียกว่าฮั้วประมูล ? : กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กฎหมายฮั้ว : สำนักงาน ป.ป.ช.

ติดตามข่าวสาร