ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนได้ให้ความสนใจกับการดำเนินการพิพิธภัณฑ์มากขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในทุกเพศทุกวัยได้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต


ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนั้นคณะกรรมการป.ป.ช.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้และเป็นการปลุกและปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สำนักงานป.ป.ช.โดยมีศ.(พิเศษ)วิชามหาคุณกรรมการป.ป.ช.เป็นประธานเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงใช้สถานที่บริเวณอาคารสำนักงานป.ป.ช.ถนนพิษณุโลกและใช้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป.ป.ช.”(พิพิธภัณฑ์ต้านโกง:Anti-CorruptionMuseum)เป็นชื่อพิพิธภัณฑ์สำนักงานป.ป.ช.ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯดังกล่าวได้แบ่งระยะดำเนินการการจัดสร้างออกเป็น3ระยะดังต่อไปนี้


ระยะที่1

การออกแบบและจัดตั้งพิพิธภัณฑฯในพื้นท่ีบางส่วนของอาคาร1และอาคาร2สำนักงานป.ป.ช.ถนนพิษณุโลกให้แล้วเสร็จและเปิดให้เข้าชมได้ในระยะแรกภายในปีพ.ศ.2558

ระยะที่2

ทำการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานป.ป.ช.ถนนพิษณุโลกบริเวณอาคาร1และอาคาร2เพิ่มเติมต่อจากระยะแรก

ระยะที่3

ปรับปรุงพัฒนาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บริเวณอาคารสำนักงานป.ป.ช.ถนนนครปฐมให้เป็นพิพิธภัณฑฯที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบทั้งหมด


การดำเนินการในระยะแรกคือการออกแบบและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ฯในพื้นที่บางส่วนของอาคาร1และอาคาร2สำนักงานป.ป.ช.ถนนพิษณุโลกแล้วเสร็จและเปิดให้เข้าชมได้ในระยะแรกในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2558โดยมีแนวคิดหลักของนิทรรศการ(CoreConcept)คือ“การทุจริตเริ่มที่เราและจบที่เราในฐานะพลเมืองตื่นรู้จากระดับบุคคลผสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งไม่ก้มหัวให้กับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบสังคมก็จะมีความโปร่งใสและพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด”พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์กลางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีรูปแบบและพื้นที่ใช้งานที่ครบครันทั้งในส่วนของLearningExhibitionและพื้นที่ของActivities&Forumเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ


ย้อนวันวานถนนพิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงหรือพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป.ป.ช.ตั้งอยู่ในเขตวัดเบญจมบพิตดุสิตวนารามราชวรวิหารแต่เดิมอาคารแห่งนี้มี3ชั้นเป็นที่ทำการของคณะกรรมการเด็กและเยาวชน


2518.png


2518

ในปีพ.ศ.2518ในสมัยรัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์ได้เร่งผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพ.ศ.2518เนื่องจากสังคมไทยในช่วงนั้นมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองและข้าราชการอย่างหนักจึงเป็นที่มาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือป.ป.ป.ชุดแรกซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล

2520

พ.ศ.2520คณะกรรมการป.ป.ป.ได้ย้ายท่ีทำการจากทำเนียบรัฐบาลมาใช้อาคารหลังนี้พร้อมกับเปิดรับข้าราชการเข้ามาทำงานชุดแรกโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ป.คนแรกคือนายถวิลวิสุทธจินดาและเมื่อสำนักงานป.ป.ป.ถูกยุบก็กลายมาเป็นที่ทำการของสำนักงานป.ป.ช.ในเวลาต่อมา

2552

และในปีพ.ศ.2552สำนักงานป.ป.ช.ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารถนนพิษณุโลกไปยังสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีและได้ปรับเปลี่ยนอาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันปราบปรามและตรวจสอบการทุจริตให้แก่เด็กเยาวชนไปจนถึงประชาชนทั่วไปดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

นโยบายการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ในอนาคตจะมีการจัดสร้างหอจดหมายเหตุห้องสมุดพื้นที่จัดนิทรรศการชั่วคราวและพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการปรับปรุงอาคารที่มีอยู่ให้เป็นสำนักงานบริการและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเช่นค่ายเยาวชนและการปรับปรุงรอบนอกอาคารพื้นที่สำนักงานและอาคาร3ฝั่งถนนนครปฐม

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ให้ความรู้สำหรับคนทุกกลุ่ม

มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เปลี่ยนความเชื่อทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมด้านลบหรือพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน

ส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันและขยายงานเครือข่ายต้านคอร์รัปชัน

วิสัยทัศน์(Vision)

พิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศที่เป็นศูนย์กลางและพื้นที่แห่งการเรียนรู้เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมสังคมแห่งความสุจริตและโปร่งใส

พันธกิจ(Mission)

1.ส่งเสริมความตระหนักรู้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย
2.สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.สร้างเครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมถึงผลิตและพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ

พิพิธภัณฑ์ต้านโกงในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่2(พ.ศ.2556-2560)ซึ่งได้มีการทบทวนงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผลการประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ํชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่1(พ.ศ.2551–2555)สําหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่2(พ.ศ.2556–2560)โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เป้าหมาย(Goals)

พิพิธภัณฑ์ศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบที่มีรูปแบบและพื้นที่ใช้งานครบครันทันสมัยด้วยE-Museumที่เข้าถึงง่ายและเป็นต้นแบบของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเชื่อมโยงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์องค์การภาครัฐภาคเอกชนประชาชนมาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและร่วมสร้างสังคมโปร่งใสแด่สังคมไทยหรือการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาแนวใหม่(NewEducationalInfrastructureofAnti-CorruptionforTransparencyofThaiSociety)

กลุ่มเป้าหมาย(Visitor)

กลุ่มเป้าหมายหลักเยาวชนอายุ14-25ปี(นักเรียนนิสิตนักศึกษา)กลุ่มเป้าหมายรองข้าราชการและประชาชนทั่วไป

สถานะของพิพิธภัณฑ์(Positioning)

สถาบันเพื่อการเรียนรู้เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและการสร้างเครือข่ายสังคมแห่งความสุจริตและโปร่งใสด้วย3เสาหลักExhibition,ActivitiesและForum

ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมผ่านระบบออนไลน์(VirtualMuseum)https://acm.nacc.go.th