ฮั้วประมูล


huapramoon-08

ฮั้วประมูล


การทำยังไงก็ได้ให้คู่แข่ง

ยอมหลีกทางในการประมูล

แข่งขันการยื่นซองเสนอราคา 

รวมถึงขัดขวางการเสนอประโยชน์สูงสุด 

ให้แก่หน่วยงานของรัฐจนทำให้

ประเทศชาติเสียหาย

ติดตามข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์