ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากกิจกรรมการแข่งขัน : ตะลุยแดนสนุกคิด พิชิตกลโกงห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง สำนักงาน ป.ป.ช.


กิจกรรม (10)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล กิจกรรมการแข่งขัน : ตะลุยแดนสนุกคิด พิชิตกลโกงห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง สำนักงาน ป.ป.ช.


ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

วันมูฮัมมัด ก๊กใหญ่

ทิฆัมพร  มาลาล้ำ

วณิชชา  พรรณธนะ


ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท จำนวน 3 รางวัล

เชฏฐรัตน์  วงศ์ใหญ่

พอตา    ตะกรุดวัด

มณี นาถะพินธุ


ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

กฤติยาณี สังข์ทอง

ณัฐชฎา สุดแก้ว

สุรเดช    เอี่ยมประภาพร


ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย ของที่ระลึกจากสำนักงาน ป.ป.ช.

สุกัญญา ขวัญเผือก

เมธา ภูมิเขต

นพมาศ คงสิบ

รุ่งฤทัย รำพึงจิต

พิพัฒน์ จรัสเพ็ชร

ศิลา พีรดาพัฒนพงศ์

จันทิรา   คำจันทร์

จิราพร   ขำยิ่งเกิด

จุฑาศิริ  คงอยู่เย็น

ธนวัตน์  สุจิตร

อนุชิต แก้วพิลา

อรรถพงศ์  ใจดี

กฤษฎาภัณฑ์  นันต๊ะปิน

อุเทน  แสวงสาย

เสาวนีย์  ทิพย์ฤกษ์

วิชัย  ล้ำเลิศธนะ

ชนิตา  คุ้มสิงสัน

สุรศักดิ์  ประทุมศรี

นัชชา   สังข์ทอง


รอบที่ 1.jpg


รอบที่ 2.jpg


รอบที่ 3.jpg


Follow the news

Public Relations